DANH SÁCH CÁC TRẠM TRỘN TẠI ĐỊA BÀN NGHỆ AN SỬ DỤNG XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
 1. Trạm trộn bê tông Công ty 36.63

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 2. Trạm trộn bê tông Hòa Hiệp

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 3. Trạm trộn bê tông Vinh Thành

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 4. Trạm trộn bê tông Thành Đô

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 5. Trạm trộn bê tông 320

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 6. Trạm trộn bê tông Hoàng Mai

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 7. Trạm trộn bê tông Trường An Đô Lương

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

   

   

   

   

DANH SÁCH CÁC TRẠM TRỘN TẠI ĐỊA BÀN THANH HÓA SỬ DỤNG XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
 1. Trạm trộn bê tông CMC

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 2. Trạm trộn bê tông PVV

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 3. Trạm trộn bê tông Bạch Đằng

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 4. Trạm trộn bê tông Đại Dương

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 5. Trạm trộn bê tông XM Công Thanh

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

   

   

   

   

DANH SÁCH CÁC TRẠM TRỘN TẠI ĐỊA BÀN HÀ TĨNH SỬ DỤNG XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
 1. Trạm trộn bê tông Viết Hải

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 2. Trạm trộn bê tông Tâm Viết Hải

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 3. Trạm trộn bê tông Thượng Hải

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 4. Trạm trộn bê tông Công ty 36

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 5. Trạm trộn bê tông Lạc Tiến

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 6. Trạm trộn bê tông Việt Hàn

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 7. Trạm trộn bê tông Phú Doanh

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 8. Trạm trộn bê tông Khải Hoàng

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 9. Trạm trộn bê tông CM Thủy lợi Ngàn Trươi

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 10. Trạm trộn bê tông Trường Sơn

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 11. Trạm trộn bê tông Xuân Thành

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 12. Trạm trộn bê tông KCN Bắc Cẩm Xuyên

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax:

 13. Trạm trộn bê tông Sơn Hải

  Địa chỉ: …………………………………………………………………

  Điện thoại:

  Fax: