TOÀN BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

18/04/2019 - 15:35


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 
2. Chương trình nghị sự 
3. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội 
4. Quy chế làm việc của Đại hội 
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018- Kế hoạch chi trả năm 2019 
6. HOM-Báo cáo tài chính sau kiểm toán  
6*. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 
7. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 
10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu 
11.Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 – Kế hoạch SXKD năm 2019
12. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 2019
13. Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2018 
 
TÀI LIỆU ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT THÊM !