Toàn Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018

09/04/2018 - 16:24


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  

2. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  

3. Chương trình nghị sự ĐHCĐ năm 2018  

4. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  

5. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT  

6. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên BKS  

7. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS  

8. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông năm 2018   

9. Quy định đề cử ứng cử HĐQT,BKS năm 2018  

10. Quy chế bầu cử HĐQT,BKS năm 2018  

11. Mẫu đơn ứng cử – đề cử HĐQT năm 2018   

12. Mẫu đơn ứng cử – đề cử BKS năm 2018   

13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  

14. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty  

15. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017  

16. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty  

17. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017  

18. Báo cáo tài chính năm 2017  

19. Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2018  

20. Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2018  

21. Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018  

22. Báo cáo của Ban kiểm soát  

23. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty  

24. Tờ trình Kế hoach chi trả thù lao năm 2018  

TÀI LIỆU ĐANG ĐƯỢC TIẾP TỤC CẬP NHẬT THÊM !