Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

31/03/2021 - 15:37


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 2021 
3. Chương trình nghị sự của Đại hội 2021 
4. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội 2021 
5. Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2020 
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 
7. Báo cáo kết quả công tác ĐTXD năm 2020, kế hoạch ĐTXD năm 2021 
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 
9. Tờ trình và Dự thảo Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi 
10. Tờ trình và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
11. Tờ trình và Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 
12. Tờ trình và Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
13. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 
15. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 
16. Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2021 
17. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty 
18. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty 
19. Đơn đề cử ứng viên HĐQT Công ty 
20. Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty 
21. Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT 
22. Mẫu Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT Công ty 
23. Báo cáo tài chính năm 2020 

 

TÀI LIỆU ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT THÊM !