Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

31/03/2021 - 15:37


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 
2. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu 
3. Chương trình nghị sự của Đại hội 
4. Giấy ủy quyền tham dự đại hội 2021 
5. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội  
6. Danh sách tổ thư ký 
7. Quy chế làm việc của Đại hội 
8. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty 
9. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020- Kế hoạch năm 2021 
10. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán 
11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 
12. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty 
13. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 
14. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Kế hoạch năm 2021 
15. Tờ trình + Dự thảo Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi 
16. Tờ trình + Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
17. Tờ trình + Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 
18. Tờ trình + Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
19. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT 
20. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 
21. Quy định về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 
22. Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT 
23. Đơn đề cử ứng viên HĐQT Công ty 
24. Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty 
25. Đơn xin thôi nhiệm vụ ủy viên HĐQT ông Trần Đức Danh 
26. Mẫu Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT Công ty