Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

02/06/2020 - 07:30


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 2020 
3. Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông 2020 
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 
4.1. Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán 
5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 
8. Báo cáo kết quả SXKD 2019- Kế hoạch 2020 
9. Báo cáo của HĐQT về Quản trị Công ty năm 2019 
10. Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019 
11. Tờ trình ĐHCĐ về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 
12. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty 
13. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 
14. Quy định đề cử ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2020 
15. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT
16. Mẫu đơn ứng cử- đề cử bầu thành viên HĐQT năm 2020 
17. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS 
18. Các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2020 

 

TÀI LIỆU ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT THÊM !