Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

10/03/2020 - 14:36


NEW. THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội 2020 
3. Quy chế làm việc của Đại hội 2020 
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 
4.1. Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán 
5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 
8. Báo cáo kết quả SXKD 2019- Kế hoạch 2020 
9. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty năm 2019 
10. Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019 

 

TÀI LIỆU ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT THÊM !

 


updating