15 31

 

Năm

Danh hiệu

thi đua và hình thức khen thưởng

Cấp quyết định

Số, ngày, tháng, năm của

quyết định

2015

Cờ thi đua

Chính phủ

39/QĐ-TTg, ngày 13/01/2015

2015

Cờ thi đua

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

300/QĐ-LĐTBXH ngày 06/3/2015

2015

Bằng khen

Tổng liên đoàn lao động VN

208/QĐ-TLĐ, ngày 29/01/2015

2015

Cờ thi đua

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

1823/QĐ-UBND, ngày 12/5/2015

2015

Huân chương lao động hạng nhì cho Công ty

Chủ tịch nước

1644/QĐ-CTN, ngày 07/8/2015

2015

Cờ thi đua giai đoạn 2010-2015

Tổng công ty CNXM Việt Nam

1938/QĐ-VICEM, ngày 21/9/2015

2014

Cờ thi đua

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

7291/QĐ-UBND ngày 24/12/2014

2014

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

7326/QĐ.UBND, ngày 25/12/2014

2013

Bằng khen

Cục thuế Nghệ An

960/QĐ-TC, ngày 29/5/2014

2012

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

4728/QĐ-UBND-TĐ, ngày 22/11/2012

2012

Bằng khen

Tổng liên đoàn lao động VN

QĐ số 315/QĐ-TLĐ, ngày 22/01/2013

2012

Bằng khen

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

138/QĐ-BHXH, ngày 07/02/2013

2011

Huân chương lao động hạng Ba cho Công đoàn Công ty

Chủ tịch Nước

QĐ số 1116/QĐ-CTN, ngày 18/7/2011

2011

Cờ thi đua

Bộ Công an

5417/QĐKT-BCA, ngày 16/12/2011

2011

Cờ thi đua

Tổng công ty CNXM Việt Nam

2118/QĐ-XMVN, ngày 20/12/2011

2011

Bằng khen

C.Đoàn TCTy xi măng VN

QĐ số 44 /QĐ-CĐXM, ngày 08/5/2012

2011

Bằng khen

TLĐ Lao động Việt Nam

số 1157/QĐ-TLĐ, ngày 27/12/2011

2011

Bằng khen

Bộ Công an

4745/QĐ-BCA, ngày 03/10/2012

2010

Huân chương lao động hạng Ba cho Công ty

Chủ tịch nước

1151/QĐ-CTN ngày 29/7/2010

2010

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

5625/QĐ-UBND.TĐ, ngày 24/11/2010

2010

Bằng khen

TLĐ Lao động Việt Nam

22/QĐ-TLĐ, ngày10/01/2011

2010

Bằng khen

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

38/QĐ-BHXH, ngày 13/01/2011

2009

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

107/QĐ-UBND-TĐ, ngày 12/01/2009

2009

Bằng khen

Tổng công ty CNXM Việt Nam

02/QĐ-XMHM, ngày 04/01/2010

2009

Cờ thi đua

Thủ tướng Chính phủ

78/QĐ-TTg, ngày 14/01/2010

2009

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

61/QĐ-UBND.TĐ, ngày 11/01/2010

2009

Bằng khen

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

112/QĐ-BHXH ngày 26/01/2010

2008

Bằng khen

Tổng công ty CNXM Việt Nam

1259/QĐ-XMVN, ngày 01/10/2008

2008

Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về ATLĐ năm 2008

Bộ Lao động TB&XH

271/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/3/2009

2007

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

1032/QĐ-UBND.TĐ, ngày 28/3/2007

2007

Bằng khen

CT. UBND tỉnh Nghệ An

2293/QĐ-CT-KT, ngày 03/7/2007

2006

Bằng khen

Bộ Y tế

444/QĐ-BYT, ngày 14/02/2006

2006

Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân

Bộ Y tế

481/QĐ-BYT, ngày 15/02/2006