Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

22/03/2024 - 21:06


0. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 
1.0 Giấy ủy quyền 
1.1 Chương trình nghị sự 
1.2 Quy chế làm việc của đại hội 
1.3 Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024 
2. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và KH năm 2024 
3. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT 
4. Báo cáo KQ SXKD & ĐTXD năm 2023 và KH năm 2024 
5. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 
5.1 BC tài chính năm 2023 đã đc kiểm toán 
6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 
7. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 
8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 
9. Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty 
10. Tờ trình chủ trương triển khai đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi 
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT 
12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT 
13. Thông báo đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 
14. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 
15. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT 
16. Thẻ biểu quyết