Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

20/03/2023 - 16:00


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 
2. Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ 2023 
3. Chương trình nghị sự 
4. Quy chế làm việc của đại hội 
4.1. Các nội dung biểu quyết 
5. Báo cáo của HĐQT 
6. BC THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022-KH NĂM 2023 
7. Báo cáo Công tác ĐTXD năm 2022-2023 
8. Báo cáo hoạt động của BKS 2022 
9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 
10. Tờ trinh chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 
11. Tờ trình thông qua BCTC 2022 
12. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 
13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ 
13.1 Điều lệ Công ty 
14. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
14.1 Quy chế Nội bộ QT Công ty 
15. Tờ trình sửa đổi quy chế hđ của HĐQT, BKS 
16. Quy chế HĐ của HĐQT 
17. Tờ trình dự án Trạm nghiền xi măng 
18. Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS 
19. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS 
20. Thông báo Đề cử nhân sự 
21. Đơn đề cử 
22. Sơ yếu lí lịch 
23. Đính chính, sửa đổi thay thế một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023