HOM: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%/cổ phiếu

07/08/2009 - 16:39


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%/cổ phiếu đối với cổ phiếu CTCP Xi măng Hoàng Mai (MCK: HOM).

 • Tên TCPH: CTCP Xi măng Hoàng Mai
 • Trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 038.3866170
 • Fax: 038.3866648
 • Mã chứng khoán: HOM
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:
  • Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/08/2009
  • (Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 12/08/2009, 13/08/2009)
 • Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt
 • Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 15/09/2009
 • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại CTCP Xi măng Hoàng Mai vào các ngày 15/09/2009.