HOM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
HOM: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%/cổ phiếu
Giải trình Báo cáo tài chính quý III năm 2009
Giải trình Báo cáo tài chính quý II năm 2009
Báo cáo thường niên năm 2008
Báo cáo tài chính năm 2008
Phiếu yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản
HOM: Kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ
HOM: Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
HOM: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010
HOM: Đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
HOM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
HOM: Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%/cổ phiếu
Bản cáo bạch
HOM: Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu
HOM: Chấp thuận niêm yết cổ phiếu
Báo cáo tài chính quý III năm 2009
HOM: Thông báo lưu ký cổ phiếu
Báo cáo tài chính quý II năm 2009
HOM – Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Báo cáo tài chính quý 4/2020
HOM – Báo cáo quản trị năm 2020
HOM – CBTT ký kết hợp đồng kinh tế với Uỷ viên HĐQT
Báo cáo tài chính quý 3/2020 kèm giải trình chênh lệch LNST
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 kèm giải trình chênh lệch LNST
Báo cáo tài chính quý 2/2020