Một số hình ảnh xuất hàng đầu năm mới 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI