Hội thảo Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công tác sản xuất năm 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI