Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
TOÀN BỘ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019