Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

08/04/2016 - 15:26


Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016-page-001

Download toàn bộ tài liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2016

https://ximanghoangmai.vn/danh-muc-co-dong/tai-lieu-dai-hoi