Thông báo đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai

20/07/2015 - 04:30


Căn cứ Quyết định số 02/QĐ.ĐHCĐ ngày 18/08/2011 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai về việc thay đổi tên Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai. Nay Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai thông báo cụ thể như sau:

       

  Tên hiện tại:

          – Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

          – Tên tiếng Anh: HOANG MAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY.

         Tên mới:

          – Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

          – Tên tiếng Anh: VICEM HOANG MAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY,

         Việc đổi tên Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Mai có hiệu lực từ ngày 18/08/2011.

Nhà máy (ban ngày)