Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai: Đại hội cổ đông thường niên 2018

24/04/2018 - 14:31


 Ngày 23/4, tại hội trường lớn Công ty, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

_MG_3491

 

Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; các tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.