Báo cáo đánh giá tác động môi trường

18/10/2023 - 10:15


Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án đầu tư Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai
Nâng công suất sản xuất từ 4000 tấn clinker/ngày lên 4500 tấn clinker/ngày và sử dụng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hải làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng.

Link download