Chính Sách Môi Trường

12/07/2015 - 14:02


Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai nhận thức cao tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường qua các hoạt động sản xuất kinh doanh.

CÔNG TY CHÚNG TÔI CAM KẾT THỰC HIỆN:

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác có liên quan đến môi trường.

2. Không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Các yếu tố có tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được đánh giá và xác định đầy đủ.

4. Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty được học tập nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sức khoẻ và an toàn lao động.

5. Chính sách môi trường được truyền đạt và phổ biến tới các bên hữu quan để cùng phối hợp thực hiện.

                                                         

Hoàng Mai, ngày 15 tháng 11 năm 2013