Chính Sách Chất Lượng

16/07/2015 - 15:02


LÃNH ĐẠO VÀ CBCNV CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI CAM KẾT VỀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG NHƯ SAU:

    • ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NHU CẦU CỦA XÃ HỘI VỀ CHỦNG LOẠI XI MĂNG VÀ CLINKER VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT THOẢ MÃN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
    • ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ THƯỜNG XUYÊN HIỆU LỰC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 ĐỂ SẢN XUẤT RA NHỮNG SẢN PHẨM VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT.
    • KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SẢN XUẤT AN TOÀN, ỔN ĐỊNH, ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO.
  • ĐỒNG BỘ HÓA SẢN XUẤT, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ.
  • KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT VỚI MỤC TIÊU GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XUỐNG MỨC THẤP NHẤT.