Báo cáo tài chính quý III năm 2009
Báo cáo tài chính quý II năm 2009
Báo cáo tài chính quý 4/2020
Báo cáo tài chính quý 3/2020 kèm giải trình chênh lệch LNST
Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 kèm giải trình chênh lệch LNST
Báo cáo tài chính quý 2/2020