Truyền Hình Nghệ An: Ứng dụng CNTT trong SX điều hành tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI