TT

Tên đơn vị

Email

1. Vicem Hoàng Mai sales@ximanghoangmai.vn

2.

Văn phòng

vanphong@ximanghoangmai.vn

3.

Phòng Kế hoạch

kehoach@ximanghoangmai.vn

4.

Phòng kế toán

kttc@ximanghoangmai.vn

5.

Phòng Tổ chức

tochuc@ximanghoangmai.vn

6.

Phòng Đầu tư xây dựng

dtxd@ximanghoangmai.vn

7.

Phòng Vật tư

vattu@ximanghoangmai.vn

8.

Phòng CNTT

cntt@ximanghoangmai.vn

9.

Phòng Cơ điện

codien@ximanghoangmai.vn

10.

Phòng BVQS

bvqs@ximanghoangmai.vn

11.

Phòng Kỹ thuật sản xuất

ktsx@ximanghoangmai.vn

12.

Phòng Thí nghiệm

kcs@ximanghoangmai.vn

13.

Văn phòng Công đoàn

congdoan@ximanghoangmai.vn

14.

Văn phòng Đảng ủy

danguy@ximanghoangmai.vn

15.

Văn phòng Đoàn TN

doantn@ximanghoangmai.vn

16.

Xí nghiệp Tiêu thụ

tieuthu@ximanghoangmai.vn

17.

Xí nghiệp bê tông

betong@ximanghoangmai.vn

18.

Xí nghiệp Khai thác mỏ

xnmo@ximanghoangmai.vn

19.

Xưởng Clinker

clinker@ximanghoangmai.vn

20.

Xưởng Xi măng

ximang@ximanghoangmai.vn

21.

Xưởng Điện TĐH

dientdh@ximanghoangmai.vn

22.

Xưởng Cơ khí

cokhi@ximanghoangmai.vn

23.

Xưởng XD&DV

xddv@ximanghoangmai.vn

24. Phòng KT An toàn antoan@ximanghoangmai.vn