Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020