Thông tin công bố – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI