Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020
Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020