Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI