Toàn Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2017

10/04/2017 - 08:15


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017  


2. Giấy ủy quyền tham dự cuộc hop Đại hội đồng cổ đông  


3. Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông


4. Thông báo  bổ sung nội dung Đại hội cổ đông năm 2017 vv bầu thành viên Ban kiếm soát 


   – Tờ trình VV Bầu thành viên Ban kiếm soát


   – Đơn ứng cử


   – Đơn đề cử


   – Sơ yếu lý lịch


   – Quy định việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát


   – Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2017


   – Danh sách ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông năm 2017


5. Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông năm 2017


6. Thẻ biểu quyết


7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán


 8. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán


9. Phương án phân chia các quỹ, mức trả cổ tức năm 2016


10. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017


11. Tờ trình VV lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017


12. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017


13. Tờ trình VV tiếp nhận Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông và Vật liệu không nung Đông Hồi, Dự án Cảng Đông Hồi từ Vicem


14. Bảng tổng hợp các điểm trọng yếu sửa đổi điều lệ Công ty