Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI