Thông Báo Kết Quả Lựa Chọn Nhà Cung Cấp – Năm 2017 – Danh mục – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI