Năm 2016 – Danh mục – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI