Năm 2015 – Danh mục – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI