Đại hội cổ đông 2017 – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI